top of page

Organisationsnummer


715200-0126

Kontaktinformation

Fastighetsförvaltaren är på vicevärdsexpeditionen (Mårdstigen 1) på måndagar 8-9.


Fastighetsskötarens expedition finns på Ekorrstigen 2.


Styrelsen nås via 


styrelsen@brfbergshamra.se

Observera att alla felanmälningar ska göras till SBC.


Trivselgruppen nås via
 trivselgrupp1@gmail.com

Grannsamverkan nås via
 gsvbrfbergshamra@gmail.com

Bostadsrättsförening

 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vilket innebär att det är en så kallad juridisk person, dvs den kan själva teckna avtal tex med leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare.

 

De som sitter i föreningens styrelse är valda av föreningens medlemmar på föreningsstämman. Styrelsens medlemmar framgår av registreringsbeviset (registrerat hos Bolagsverket). På registreringsbeviset framgår även firmatecknare. Hos Bolagsverket finns också föreningens stadgar och årsredovisningar registrerade. Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet.

 

Varje förening är skyldig att ha en medlems- och en lägenhetsförteckning. Denna förteckning administreras av vår förvaltare, idag SBC. I dessa finns angivet föreningens medlemmar, vilka lägenheter som finns och vilka som är bostadsrättshavare, om lägenheterna är pantsatta eller uthyrda i andra hand.

Föreningsstämma

 

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Den hålls en gång per år innan juni månads utgång. På föreningsstämman har du som medlem möjlighet att påverka hur föreningen ska fungera och vad den ska satsa på.

 

Om du vill ha ditt ärende behandlat på föreningsstämman ska du lämna in en skriftlig motion. Den ska vara styrelsen till handa senast den sista mars. För mer information om motioner och att skriva dem kan du klicka här.

Fullmakt

Om du inte har möjlighet att närvara personligen på föreningsstämman så kan du utöva din rösträtt genom ombud. Ombudet ska kunna uppvisa en skriftlig, daterad fullmakt i original. Fullmakten är giltig ett år från undertecknandet.

Här kan du ladda ner en stämmofullmakt som du fyller i och lämnar till ditt ombud.

Valberedningen

På den årliga ordinarie föreningsstämman utses en valberedning. De arbetar sedan löpande under året genom interna möten, samverkan med styrelsen, etc. Inför nästa års stämma identifierar valberedningen de medlemmar i styrelsen som vill fortsätta arbetet, samt ev nya medlemmar. 

 

Valberedningens förslag till ny styrelse delas ut i samband med kallelsen till stämman. Valberedningen föreslår även stämman en s.k förtroendevald revisor samt dennes suppleant som väljs av stämman.  I samband med stämman ger valberedningen även förslag på arvoden enligt stadgarna.

För närvarande består valberedningen av Per-Otto Walter (sammankallande), Mikaela Ekeroth och Mikael Gabrielsson.

Valberedningens mailkonto är:

valberedning.brfbergshamra@gmail.com.

 
Valberedinngen tar gärna emot synpunkter och förslag kring valberedningens arbete samt spontana intresseanmälningar från de av föreningens medlemmar som vill verka inom ramen för styrelsens uppdrag. 

Motion till årsstämman

 

Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den sista mars. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Styrelsen kommer inför stämman att granska alla motioner och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i materialet som skickas ut före stämman.

Skriva motion

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Motionen ska formuleras så att en medlem ska kunna rösta genom ombud även om hen inte kan delta vid stämman. Motionen måste därför vara så detaljerad som möjligt och inte lämna utrymme för tolkningar. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas. 

 1. Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.

 2. Vad vill du att föreningen ska göra? Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

 3. Varför vill du att föreningen ska göra detta? Motivera varför du tycker som du gör.

 4. Använd "att-satser". Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att…

 5. Avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. Ange gärna kontaktuppgifter så styrelsen kan ställa följdfrågor om nödvändigt.

Skicka in motion

Skicka in din motion via email till styrelsen@brfbergshamra.se, posta ärendet till Expeditionen, Mårdstigen 1, 17075 Solna eller lämna den fysiskt på expeditionen. Märk då brevet med Motion till stämma. Motionen ska senast lämnas in den sista mars.

 
Trivselgruppen
 
Syfte och ansvar
 

Trivselgruppen vill verka för ökad trivsel bland föreningens alla medlemmar.

Gruppen administrerar en Facebook-grupp där alla boende i vår förening är välkomna att bli medlemmar: BRF Bergshamra.
 

Trivselgruppen planerar in olika aktiviteter bl.a.

 • Höst- och vårstädning inom området

 • Loppisdagar

 • Plantbytardagar

 • Fika för personer som är hemma dagtid

 • Hyr ut föreningslokalen, för information se här

 • Hanterar hobbyrummets nycklar, för information se här

 • Hanterar odlingslådorna

 

Trivselgruppen tar gärna emot förslag på aktiviteter och vill du vara med som medlem är du hjärtligt välkommen!

vårstädning 1.jpg
Bokning av föreningslokalen

Föreningen har en lokal under Pizzerian Hörnan som kan hyras av medlemmarna, ingång från Björnstigen.

Vill du boka lokalen skriver du ett meddelande till trivselgrupp1@gmail.com    

 

Du kan se vilka dagar/tider som är bokade med vår BOKNINGSKALENDER. Kostnaden för att hyra lokalen är 300 kr.

Information till dig som hyr föreningslokalen.

Bokning av hobbyrummet

I vår förening finns ett hobbyrum som du kan få låna för mindre snickeri- och målningsprojekt. Där har du tillgång till en snickarbänk, el och en liten vask. Verktyg och annat du behöver tar du med själv.

Vill du låna hobbyrummet så skicka ett mejl till trivselgrupp1@gmail.com Du får då låna nycklar till en pant om 300kr som du får tillbaka då du återlämnar nycklarna. Det kan vara flera som lånar rummet samtidigt efter överenskommelse. Hobbyrummet ligger i källaren under Lostigen 18. Ingång via en blå källardörr på gaveln.

Grannsamverkan

 

Grannsamverkansgruppen Brf Bergshamra (Gsv Brf Bergshamra) har funnits sedan vintern 2015. Vi behöver fler ombud, vi är ca 130 st på våra 400 hushåll. Detta är viktigt både för envar men även för hela vår Brf. 

Intresseanmälan går bra att göra på denna adress:

gsvbrfbergshamra@gmail.com 

 

En broschyr med mer information om grannsamverkan finns att hämta Här

 

Öka tryggheten i ditt närområde med Grannsamverkan där vi tillsammans minskar brott och störningar

Hur går det till?

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet.

En kontaktperson utses i området som är länken mellan de boende och polis/kommun.

De boende utbildas av polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott.

I denna utbildning kan också det lokala Brottsförebyggande Rådet, kommunens räddningstjänst och försäkringsbolagen medverka.

Via polisen/kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.


Skyltningen indikerar att de boende i området:

 • Har genomfört förebyggande åtgärder

 • Är extra uppmärksamma  

 • Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås.

Minimikrav

 

  1. Vaksamhet

Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

  2. Om du är bortrest

Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

  3. Värdesaker

Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

  4. Förebyggande åtgärder

Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på: http://samverkanmotbrott.se/

Rekommendationer

Inventarielista

För inventarielista och komplettera med fotografier/videofilm av bostaden. Förvara förteckningen på annan plats än i hemmet. Inventarielista finns för nedladdning på www.samverkanmotbrott.se eller Här

Märkning

Märkta föremål är mindre stöldbegärliga eftersom de är svårare att sälja vidare, det är större chans att du får tillbaka dem om du blir bestulen på dem och det kan hjälpa till att binda föremålet till ett visst inbrott om de hittas. Märkningen ska vara spårbar för polisen i nationella eller internationella register.

C-profil

Införskaffa denna typ av stållist som väsentligt försvårar att kunna bryta upp balkongdörrar och fönster.

Motion
Kontaktinormation
Bostadsrättsförening
Föreningsstämma
Valberedninen
Kartor
Nya medlemmar
Organisationsnummer
Trivselgruppen
Bokning av förningslokal
Bokning av hobbyrummet
GRANNSAMVERKAN
bottom of page