En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.

För att hyra ut i andra hand måste Du ha styrelsens samtycke och din skriftliga ansökan lämnar du till expeditionen på Mårdstigen 1.

OBSERVERA att BRF Bergshamra tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Denna är 10% av prisbasbeloppet (för 2020 10% av 47300 = 4730 kr/år) per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Du hittar Blankett för ansökan här!

I ansökan ska det framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut.

Styrelsens beslut meddelas dig skriftligen. Vid avslag på ansökan har du rätt att överklaga styrelsens beslut till Hyresnämnden.

Den som hyr din bostadsrätt i andra hand blir din hyresgäst. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och styrelsen rekommenderar att ni har ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att du informerar din hyresgäst om vilka regler som gäller i föreningen.

Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns sådana skäl som till exempel:

  • studier eller arbete på annan ort,

  • längre vistelse på vårdinrättning,

  • militärtjänstgöring,

  • provboende med partner 

  • särskilda familjeförhållanden

  • eller andra jämförbara anledningar.

Glöm inte att, minst fyra veckor innan uthyrningen löper ut, inkomma med ny ansökan om särskilda skäl finns, eller anmäla tillbakaflytt.

Blankett för andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning
Bo i bostadsrätt

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening.

Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

 

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten.

Du har däremot rätt, att såsom medlem i föreningen och bostadsrättshavare, fritt nyttja lägenheten.

Du har t ex rätt att göra vissa förändringar i lägenheten.

Tala alltid med din styrelse innan du gör något!

 

En ekonomisk förening är en så kallad juridisk person, d v s den kan själv teckna avtal t ex med leverantörer.

De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare.

 

De som sitter i föreningens styrelse är valda av föreningens medlemmar på föreningsstämman. Styrelsens medlemmar framgår av registreringsbeviset (registrerat hos Bolagsverket). På registreringsbeviset framgår även firmatecknare. Hos Bolagsverket finns också föreningens stadgar och årsredovisningar registrerade. Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet.

 

Varje förening är skyldig att ha en medlems- och en lägenhetsförteckning. Denna förteckning administreras av vår förvaltare, idag SBC. I dessa finns angivet föreningens medlemmar, vilka lägenheter som finns och vilka som är bostadsrättshavare, om lägenheterna är pantsatta eller uthyrda i andra hand.

Brandskydd är av yttersta vikt speciellt i ett flerbostadshus.

Det är mycket viktigt att samtliga medlemmar läser och följer de rekommendationer som finns i följande informationsblad:

Brandskydd Flerbostadshus

I vårt område har vi fem lekplatser. De renoverades 2005 för att barnen även i fortsättningen ska ha en god och säker lekmiljö.

Sanden på lekplatserna byttes 2013.

 

På varje lekplats finns en trälår som är till för förvaring av leksaker.

Se till att alla leksaker läggs tillbaka i trälåren när du lämnar lekplatsen.

 

Runtom på gårdarna finns även ute platser med bord och grillar.

Dessa grillar har föreningen köpt in till våra medlemmar.

Tänk på att lämna uteplatsen som du själv önskar finna den och se till att glöden är släckt.

 
 
 

Mårdstigen 1, 17075 Solna, Orgnr: 715200-0126

Brandskydd
Yttre miljö