top of page

Organisationsnummer


715200-0126

 

Felanmälan

SBC (föreningens förvaltare)
Man ska vända sig till SBC för felanmälan och frågor om allt utom om bredband.

SBCs kundportal: hemma.sbc.se.

Fyll gärna i er e-postadress och telefonnummer i kontaktuppgifter.

Kontaktinformation

 

Fastighetsförvaltare

Föreningen anlitar SBC för förvaltning av våra fastigheter.


mail: kundtjanst@sbc.se


tel: 0771-722722


Fastighetsförvaltaren är på vicevärdsexpeditionen (Mårdstigen 1) på måndagar 8-9.


Fastighetsskötarens expedition finns på Ekorrstigen 2.


Styrelsen nås via 


styrelsen@brfbergshamra.se

Observera att alla felanmälningar ska göras till SBC.


Trivselgruppen nås via
 trivselgrupp1@gmail.com

Gransamverkan nås via
 gsvbrfbergshamra@gmail.com

 

Information till nya medlemmar

Information till nya medlemmar

Felanmälan och frågor om lägenheten, fastigheten, utemiljön etc:

  • Gå in under filken Ärenden, tryck på Skapa felanmälan.

Frågor om ekonomi:

  • Gå in under filken Ärenden, tryck på Skapa nytt ärende.

Köer till parkeringsplatser:

  • Under fliken Köer kan man ställa sig i köer för de olika typerna av parkeringsplatser.

För övriga slags frågor, t.ex. nycklar, hänvisas till vår förvaltare på vicevärdsexpeditionen på Mårdstigen 1.

Expeditonen är bemannad helgfria måndagar 8.00-9.00.
Man kan också ringa SBCs växel,
0771-722722
 vardagar 07.00-21.00

Bredband

Felanmälan kopplat till bredband

Vår internetleverantör är Bahnhof, det går att felanmäla och få support på 

www.bahnhof.se/support/category

Man kan även ringa deras telefonsupport: 010-510 00 00

Relevant dokument: Hjälp Felsökning Bredband

 

Bostadsrättsförening

 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vilket innebär att det är en så kallad juridisk person, dvs den kan själva teckna avtal tex med leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare.

 

De som sitter i föreningens styrelse är valda av föreningens medlemmar på föreningsstämman. Styrelsens medlemmar framgår av registreringsbeviset (registrerat hos Bolagsverket). På registreringsbeviset framgår även firmatecknare. Hos Bolagsverket finns också föreningens stadgar och årsredovisningar registrerade. Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet.

 

Varje förening är skyldig att ha en medlems- och en lägenhetsförteckning. Denna förteckning administreras av vår förvaltare, idag SBC. I dessa finns angivet föreningens medlemmar, vilka lägenheter som finns och vilka som är bostadsrättshavare, om lägenheterna är pantsatta eller uthyrda i andra hand.

Föreningsstämma

 

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Den hålls en gång per år innan juni månads utgång. På föreningsstämman har du som medlem möjlighet att påverka hur föreningen ska fungera och vad den ska satsa på.

 

Om du vill ha ditt ärende behandlat på föreningsstämman ska du lämna in en skriftlig motion. Den ska vara styrelsen till handa senast den sista mars. För mer information om motioner och att skriva dem kan du klicka här.

Fullmakt

Om du inte har möjlighet att närvara personligen på föreningsstämman så kan du utöva din rösträtt genom ombud. Ombudet ska kunna uppvisa en skriftlig, daterad fullmakt i original. Fullmakten är giltig ett år från undertecknandet.

Här kan du ladda ner en stämmofullmakt som du fyller i och lämnar till ditt ombud.

Valberedningen

På den årliga ordinarie föreningsstämman utses en valberedning. De arbetar sedan löpande under året genom interna möten, samverkan med styrelsen, etc. Inför nästa års stämma identifierar valberedningen de medlemmar i styrelsen som vill fortsätta arbetet, samt ev nya medlemmar. 

 

Valberedningens förslag till ny styrelse delas ut i samband med kallelsen till stämman. Valberedningen föreslår även stämman en s.k förtroendevald revisor samt dennes suppleant som väljs av stämman.  I samband med stämman ger valberedningen även förslag på arvoden enligt stadgarna.

För närvarande består valberedningen av Per-Otto Walter (sammankallande), Mikaela Ekeroth och Mikael Gabrielsson.

Valberedningens mailkonto är:

valberedning.brfbergshamra@gmail.com.

 
Valberedinngen tar gärna emot synpunkter och förslag kring valberedningens arbete samt spontana intresseanmälningar från de av föreningens medlemmar som vill verka inom ramen för styrelsens uppdrag. 

Motion till årsstämman

 

Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den sista mars. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Styrelsen kommer inför stämman att granska alla motioner och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i materialet som skickas ut före stämman.

Skriva motion

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Motionen ska formuleras så att en medlem ska kunna rösta genom ombud även om hen inte kan delta vid stämman. Motionen måste därför vara så detaljerad som möjligt och inte lämna utrymme för tolkningar. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas. 

  1. Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.

  2. Vad vill du att föreningen ska göra? Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

  3. Varför vill du att föreningen ska göra detta? Motivera varför du tycker som du gör.

  4. Använd "att-satser". Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att…

  5. Avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. Ange gärna kontaktuppgifter så styrelsen kan ställa följdfrågor om nödvändigt.

Skicka in motion

Skicka in din motion via email till styrelsen@brfbergshamra.se, posta ärendet till Expeditionen, Mårdstigen 1, 17075 Solna eller lämna den fysiskt på expeditionen. Märk då brevet med Motion till stämma. Motionen ska senast lämnas in den sista mars.

Motion
Felanmälan
Kontaktinormation
Böstadsrättsförening
Föreningsstämma
Valberedninen
Kartor
Nya medlemmar
Organisationsnummer
bottom of page