Föreningsstämman

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Den hålls en gång per år innan juni månads utgång.

 

På föreningsstämman har du som medlem möjlighet att påverka hur föreningen ska fungera och vad den ska satsa på.

 

Om du vill ha ditt ärende behandlat på föreningsstämman ska du lämna in en skriftlig motion. Den ska vara styrelsen till handa senast den sista mars.

Du kan maila in ditt ärende till: styrelsen@brfbergshamra.se eller lämna det i brevlådan på Mårdstigen 1, alternativt posta ärendet till Expeditionen, Mårdstigen 1, 170 75 Solna.

Fullmakt

Om du inte har möjlighet att närvara personligen på föreningsstämman så kan du utöva din rösträtt genom ombud.

 

Ombudet ska kunna uppvisa en skriftlig, daterad fullmakt i original. Fullmakten är giltig ett år från undertecknandet.

 

Här kan du ladda ner en stämmofullmakt som du fyller i och lämnar till ditt ombud.

Valberedningen

På den årliga ordinarie föreningsstämman utses en valberedning. Dem arbetar sedan löpande under året genom interna möten, samverkan med styrelsen, etc.

Inför nästa års stämma identifierar valberedningen de medlemmar i styrelsen som vill fortsätta arbetet, samt ev nya medlemmar. 

 

Valberedningens förslag till ny styrelse delas ut i samband med kallelsen till stämman. 

Valberedningen föreslår även stämman en s.k förtroendevald revisor samt dennes suppleant som väljs av stämman.  

I samband med stämman ger valberedningen även förslag på arvoden enligt stadgarna.

För närvarande består valberedningen av Jenny Almstedt ( sammankallande) P-O Walter och Kari Hyll.

Valberedningens mailkonto är:

valberedning.brfbergshamra@gmail.com.

 
Valberedinngen tar gärna emot synpunkter och förslag kring valberedningens arbete samt spontana intresseanmälningar  från de av föreningens medlemmar som vill verka inom ramen för styrelsens uppdrag.